ویژه

هجمه ها در راستای فرمان

«پایان مدارا» است

مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از هجمه های اخیر حسن روحانی علیه دولت گفت: آنچه که در یکی دو هفته اخیر از ناحیه روحانی علیه دولت بیان شده است را می توان در راستای فرمان «اتمام دوران مدارا» با دولت نهم، ارزیابی کرد.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی هم منتسب کردن همه مشکلات کشور به سه سال فعالیت دولت کنونی را غیرمنصفانه دانست و گفت: اگر آقای روحانی به جای نگاه کاملاً منفی به عملکرد دولت نهم به نقد آن می پرداخت، اظهاراتش مقبول بود.

محمدنبی حبیبی خاطرنشان کرد: در آنچه که رسانه ها از اظهارات روحانی منتشر کردند، حتی یک نقطه مثبت مشاهده نکردم که وی از دولت نهم به زبان آورده باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید