ابطحی: عبدالله نوری نظام را قبول ندارد

محمد علی ابطحی در سایت خود نوشت:

 
این سوال نه از سر آن است که نوری نمی تواند یک رئیس جمهور خوب باشد بلکه بالقوه نوری می توانست کاندیدای مهم شرایط فعلی باشد. زیرا هم «همه» بر توانائی او متفق القول هستند و هم نوری امروز را خیلی انسان آزادی خواهی می شناسند که می تواند گزینه نو و مناسبی برای ریاست جمهوری ایران باشد.

نوری اما بعد از آزادی از زندان در اپوزوسیونی قرار گرفته بود که هیچ فعالیت سیاسی مشهودی نداشت. این شیوه سیاسی را از درون زندان اتخاذ کرد. در انتخابات سال 80 هم که پیشنهاد حمایت از آقای خاتمی به وی شد، این پیشنهاد را رد کرد.

قبلاً در میان رجال سیاسی برجسته، مهندس موسوی نیز در لاک خود فرو رفته بود و هیچ ظهور سیاسی نداشت. اما جنس سکوت نوری با مهندس موسوی تفاوت فراوانی داشت. نوری بی آنکه جائی اظهار کند جوری رفتار می کرد که می شد از رفتارش فهمید که مشروعیتی برای نظام قائل نیست که در این میان در مورد انتخابات و کاندیداتوری این و آن حرف بزند، حمایت کند و یا حتی مخالفت نماید.

در انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا در انتخابات پیشین ریاست جمهوری نیز از هیچکس، حتی از معین و کروبی هم با همین استدلال حمایت نکرد.طبیعی است کسی که چنین باور و رفتاری دارد نمی توانست از جنس خاتمی و کروبی باشد که اگر تن به رقابت بدهد، قبول می کنند که در درون همین نظام و یا گذر از گذرگاههای همین نظام و سیستم رئیس جمهوری اسلامی ایران شوند که قانون اساسی قدرت را در آن به نحوی تقسیم کرده که رئیس جمهور باید نفر دوم کشور باشد و لوازم این جایگاه را بپذیرند.

اگر این تحلیل در مورد شخصیت امروزی آقای نوری درست باشد، طبعاً بر اساس مبانی و چارچوبی که انتخاب کرده است، قابل قبول نبود که خود را در این چارچوب سیاسی فعلی کشور کاندیدای ریاست جمهوری کند بی آنکه امکان و قدرت تغییر اساسی در این سیستم را داشته باشد و یا آنکه حتی راهکاری تاکنون برای ان هدف ارائه کرده باشد.

البته تاکنون شنیده نشده که آقای نوری قصد تغییر نظام را داشته باشد اما کاملاً می شود فهمید که نوری این چارچوبهای کنونی را باور ندارد و تا این چارچوب ها هست و نوری به آن باور ندارد، طبیعی است که کاندیدا نشود و کشور از توان او محروم بماند. همچنانکه وقتی در انتخاب های گذشته دوستان نزدیک او از ایشان خواستند که از کسانی که خود آقای نوری به آنان علاقه مند بود حمایت کند، نپذیرفت.

/ 0 نظر / 9 بازدید